Hoofdstuk I Algemene bepalingen

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Liftex: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Liftex B.V., gevestigd te (3774 JD) Kootwijkerbroek aan het adres Garderbroekerweg 175 B, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 83943617;
 • Opdrachtgever: de wederpartij die een Overeenkomst aangaat met Liftex;
 • Partijen: Liftex en de Opdrachtgever gezamenlijk;
 • Zaak/Zaken: alle op grond van de Overeenkomst door Liftex aan de Opdrachtgever aangeboden, te leveren of geleverde zaken, zoals hoogwerkers, verreikers, palletvorken en rijplaten;
 • Gehuurde: de Zaak die door Liftex aan de Opdrachtgever is verhuurd;
 • Overeenkomst: de overeenkomst of opdrachtbevestiging waarvan deze Algemene Voorwaarden onlosmakelijk onderdeel uitmaken en op basis waarvan de Opdrachtgever een Zaak koopt of huurt van Liftex;
 • Algemene Voorwaarden: de onderhavige set algemene voorwaarden die is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83943617.

Artikel 2. Toepasselijkheid  en wijzigingen

 • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere (rechts)handeling verband houdende met de voorbereiding, totstandkoming of de uitvoering van de Overeenkomst. De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle volgende Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en Liftex, als de Opdrachtgever de gelding ervan in eerdere Overeenkomsten met Liftex heeft aanvaard.
 • De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de werkzaamheden of leveringen die derden in het kader van de Overeenkomst verrichten.
 • De toepasselijkheid van (eventuele) voorwaarden van de Opdrachtgever worden door Liftex uitdrukkelijk verworpen en zijn dus niet van toepassing, tenzij Liftex schriftelijk anders heeft aangegeven.
 • Liftex behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen aan de Opdrachtgever. Niet-inhoudelijke wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.
 • Het kan voorkomen dat Liftex niet altijd strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt. Dit betekent daarentegen niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn of dat Liftex het recht verliest om in andere gevallen de strikte naleving van de Algemene Voorwaarden te verlangen.
 • Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. Daarnaast zal de nietige of vernietigde bepaling worden vervangen door een nieuwe bepaling waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
 • Alle artikelen genoemd in hoofdstuk I (Algemene bepalingen) van deze Algemene Voorwaarden zijn integraal van toepassing op hoofdstuk II (Verhuur) en hoofdstuk III (Verkoop) van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 3. Offertes

 • Offertes worden door Liftex mondeling of schriftelijk uitgebracht.
 • Alle offertes van Liftex zijn vrijblijvend. Een offerte van Liftex is daarnaast tot 14 dagen na verzending geldig, tenzij op de offerte anders staat aangegeven. Als de Opdrachtgever akkoord geeft op een offerte, heeft Liftex het recht om de offerte alsnog binnen 5 werkdagen na ontvangst van de acceptatie te herroepen.
 • Een offerte vervalt als de Zaak waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 • Liftex kan niet aan een offerte worden gehouden als deze een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • Als een offerte bestaat uit een samengestelde prijsopgave, dan kan Liftex niet worden verplicht tot het uitvoeren van een gedeelte van de offerte tegen een deel van de in de offerte opgegeven prijs.
 • De inhoud van alle offertedocumenten – zoals beschrijvingen, specificaties of afbeeldingen – blijven eigendom van Liftex. Daarnaast zijn de offertedocumenten – bijvoorbeeld met betrekking tot maten, eigenschappen en capaciteiten – zo nauwkeurig mogelijk maar niet bindend.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

 • Liftex kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de Opdrachtgever aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Als Liftex op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd om een aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling, te verbinden.
 • De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Partijen een Overeenkomst of opdrachtbevestiging hebben ondertekend, op het moment dat de Opdrachtgever schriftelijk of mondeling akkoord heeft gegeven op een offerte van Liftex of op het moment dat Liftex zonder tegenspraak van de Opdrachtgever met de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen.

Artikel 5. Verplichtingen van de Opdrachtgever

 • De Opdrachtgever is verplicht om ervoor te zorgen dat alle informatie en/of gegevens die volgens de Opdrachtgever of Liftex nodig zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst, tijdig aan Liftex worden verstrekt.
 • De Opdrachtgever staat tegenover Liftex in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Liftex ter beschikking gestelde informatie en/of gegevens. Tenzij uit de inhoud van de Overeenkomst anders voortvloeit, is Liftex niet gehouden een onderzoek te doen naar de juistheid en volledigheid van de door de Opdrachtgever verstrekte informatie, beslissingen en gegevens.
 • Doen zich feiten of omstandigheden voor waarvan de Opdrachtgever weet of kan weten dat zij voor de uitvoering de Overeenkomst van belang zijn, dan stelt de Opdrachtgever Liftex van die feiten en omstandigheden op de hoogte.
 • Als de Opdrachtgever tekortschiet in de naleving van één of meer van de in de leden 1 t/m 3 genoemde verplichtingen en daaruit voor Liftex extra kosten of werkzaamheden voortvloeien of anderszins schade ontstaat, dan is de Opdrachtgever gehouden die kosten, extra werkzaamheden en schade aan Liftex te vergoeden.

Artikel 6. Prijzen en betaling

 • De in een offerte genoemde prijzen zijn exclusief btw, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, transportkosten, administratiekosten en andere in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, tenzij anders in de offerte vermeld.
 • Als een offerte is gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, dan heeft Liftex het recht de opgegeven prijzen aan te passen.
 • Liftex is gerechtigd om voorafgaand aan de uitvoering van de Overeenkomst een voorschot te verlangen. Zolang de Opdrachtgever de voorschotnota niet tijdig en/of niet volledig heeft voldaan, heeft Liftex het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de daaruit voortvloeide extra kosten bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Liftex is bevoegd om overeengekomen prijzen te verhogen, zonder dat de Opdrachtgever de Overeenkomst kan ontbinden, als de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting op grond van wet- of regelgeving dan wel ten gevolge van een stijging van de prijs van grondstoffen, materialen of lonen.
 • Liftex is gerechtigd om periodiek te factureren.
 • Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Als de Opdrachtgever niet tijdig en/of niet volledig aan de betalingsverplichting(en) voldoet, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever moet in dat geval de wettelijke incassokosten en handelsrente aan Liftex voldoen. Daarnaast komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, die Liftex moet maken ter incasso van hetgeen de Opdrachtgever ten onrechte onbetaald laat, voor rekening van de Opdrachtgever.
 • Liftex heeft het recht om de betalingen die de Opdrachtgever aan Liftex voldoet eerst in mindering te brengen op de kosten, vervolgens in mindering te brengen op de opgevallen rente en tenslotte in mindering te brengen op de hoofdsom en de lopende rente.
 • De Opdrachtgever is verplicht om bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk omschreven bij Liftex te melden. Als de Opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum geen bezwaren kenbaar heeft gemaakt, dan wordt de factuur geacht akkoord te zijn.
 • Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.
 • Als de financiële positie of het betalingsgedrag van de Opdrachtgever – naar het oordeel van Liftex – daartoe aanleiding geeft, is Liftex gerechtigd van de Opdrachtgever (aanvullende) zekerheid te verlangen in een door haar te bepalen vorm.
 • De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van het door de Opdrachtgever aan Liftex verschuldigde.

Artikel 7. Opschorting en ontbinding

 • Liftex heeft het recht om met onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden en/of de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, als een van de volgende gebeurtenissen intreedt:
  • de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomtLiftex na het sluiten van de Overeenkomst informatie ter kennis is gekomen die goede gronden geven om te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  • De Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van de verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  • een verzoek tot verlening van (voorlopige) surseance door de Opdrachtgever is ingediend of aan de Opdrachtgever surseance van betaling is verleend;
  • De Opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of een verzoek tot faillietverklaring is ingediend;
  • ten laste van de Opdrachtgever beslag is gelegd;
  • een tot ontbinding en/of liquidatie van de Opdrachtgever strekkend besluit tot stand is gekomen;
  • de Opdrachtgever anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen daarvan verliest.
 • Als Liftex gebruik maakt van haar ontbindings- of opschortingsbevoegdheid, dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en geleden schade voor rekening van de Opdrachtgever en zijn alle vorderingen van Liftex direct opeisbaar.
 • Als Liftex tot opschorting of ontbinding overgaat, is Liftex op geen enkele wijze aansprakelijk voor de schade die daardoor voor de Opdrachtgever ontstaat.
 • De Opdrachtgever doet afstand van alle rechten op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst of gehele of gedeeltelijke opschorting van de (betalings)verplichtingen van de Opdrachtgever.

Artikel 8. Persoonsgegevens

 • Als Liftex bij de uitvoering van de Overeenkomst kennis moet nemen van persoonsgegevens, is de Opdrachtgever verplicht om deze benodigde gegevens aan Liftex te verstrekken.
 • Bij de verstrekking van de gegevens is de Opdrachtgever er zelf voor verantwoordelijk om persoonsgegevens of andere vertrouwelijke gegevens die Liftex niet nodig heeft, zoveel mogelijk weg te laten of onleesbaar te maken en de vertrouwelijke gegevens op een veilige wijze aan Liftex over te dragen.
 • Liftex heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen ter beveiliging van de verwerking van persoonsgegevens. Bij het nemen van de beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen.
 • Liftex verwerkt persoonsgegevens conform haar privacyverklaring. Deze is te vinden op liftex.nl.

Artikel 9. Overmacht

 • Liftex is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever als zij daartoe gehinderd wordt wegens overmacht.
 • Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan – naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Liftex geen invloed kan uitoefenen en waardoor Liftex niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zoals pandemieën, epidemieën, wanprestatie door (toe)leveranciers, transportproblemen ten gevolge van een tekort van transportmiddelen, overheidsmaatregelen die de nakoming belemmeren, extreme weersomstandigheden, gevaar voor de volksgezondheid, storingen van publieke infrastructuur, algemene vervoersproblemen, stakingen, oorlog, terroristische aanslagen, binnenlandse onrust of natuurrampen.
 • Liftex kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Als deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot schadevergoeding van Liftex aan de Opdrachtgever.
 • Als Liftex ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Liftex gerechtigd om het reeds nagekomen en/of na te komen gedeelte te factureren. De Opdrachtgever is verplicht om deze factuur te voldoen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen

 • Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Liftex partij is, is Nederlands recht van toepassing.
 • De bevoegde rechter van arrondissement Gelderland is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
 • Partijen zullen eerst proberen om in onderling overleg een geschil op te lossen voordat een beroep op de rechter wordt gedaan.

 

Hoofdstuk II Verhuur

Artikel 11. Toepasselijkheid

 • Hoofdstuk II is aanvullend van toepassing op Hoofdstuk I (Algemene bepalingen) bij Overeenkomsten die toezien op de verhuur van een Zaak (Gehuurde) door Liftex aan de Opdrachtgever.

Artikel 12. Eigendom

 • Het Gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Liftex.
 • Als derden enig recht op het Gehuurde willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Liftex daarvan direct – uiterlijk binnen 8 uur – op de hoogte te brengen.

Artikel 13. Waarborgsom

 • Als Partijen overeenkomen dat de Opdrachtgever aan Liftex een waarborgsom verschuldigd is, dan is de Opdrachtgever verplicht om deze waarborgsom voor aflevering van het Gehuurde aan Liftex te betalen.
 • Indien de Opdrachtgever de te betalen waarborgsom niet tijdig voldoet, kan Liftex de Overeenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van Liftex op schadevergoeding.
 • Liftex is gerechtigd om onbetaalde huurpenningen, schadevergoedingen en overige kosten met de ontvangen waarborgsom te verrekenen.
 • De waarborgsom wordt terugbetaald indien voor Liftex vaststaat dat de Opdrachtgever aan al zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 14. Aflevering en risico

 • Als de Opdrachtgever het Gehuurde op de locatie van Liftex afhaalt, gaat het risico voor het Gehuurde op de Opdrachtgever over op het moment dat de Opdrachtgever het Gehuurde in bezit heeft genomen.
 • Indien Liftex het Gehuurde op een door de Opdrachtgever opgegeven adres aflevert, gaat het risico voor het Gehuurde over op het moment dat het Gehuurde bij de Opdrachtgever is afgeleverd.
 • De Opdrachtgever is verplicht om het Gehuurde bij afname te inspecteren op gebreken en de aangeboden afleverbon voor goede ontvangst aftekenen. Vermeldt de Opdrachtgever daarbij geen gebreken, dan wordt het Gehuurde geacht te zijn afgeleverd en aanvaard in de staat die Opdrachtgever mag verwachten van een goed onderhouden Zaak van de soort waarop de Overeenkomst betrekking heeft.
 • De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de afgesproken leveringsdag aanwezig is voor in ontvangstneming van het Gehuurde. Liftex heeft het recht van degene die het Gehuurde komt afhalen of in ontvangst neemt, te verlangen dat hij/zij zich legitimeert en verstrekking van het Gehuurde te weigeren als Liftex niet ter plaatse kan vaststellen dat het een bevoegde vertegenwoordiger van de Opdrachtgever betreft. Als daardoor extra kosten of schade ontstaat, dan is de Opdrachtgever daarvoor verantwoordelijk en verplicht om deze extra kosten en schade aan Liftex de vergoeden.
 • Als de bevoegde persoon zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel niet aanwezig is en Liftex het Gehuurde toch aflevert, komt de omstandigheid dat de Opdrachtgever het Gehuurde niet heeft kunnen inspecteren geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever, en wordt het Gehuurde geacht te zijn afgeleverd en aanvaard in de staat die de Opdrachtgever mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de Overeenkomst betrekking heeft.
 • De Opdrachtgever draagt de kosten van transport van het Gehuurde van en naar Liftex, inclusief laden en lossen.
 • Is voor de levering van het Gehuurde door Liftex een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Liftex derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Liftex dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Liftex is in geen geval tot enige schadevergoeding gehouden.

Artikel 15. Gebruik Gehuurde

 • De Opdrachtgever is verplicht om als een “goed huisvader” voor het Gehuurde te zorgen en deze in goede staat te houden.
 • De Opdrachtgever is in ieder geval verplicht om de navolgende bepalingen strikt naleven.
 • De Opdrachtgever mag het Gehuurde uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor het Gehuurde is bestemd.
 • De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de nakoming van de regelgeving voor het rijden op de openbare weg met een motorrijtuig met beperkte snelheid (MMBS). Dit brengt onder andere met zich mee dat het Gehuurde uitsluitend op de openbare weg mag worden gebruikt als het Gehuurde is geregistreerd en is voorzien van een kenteken. Voor de definitie van openbare weg wordt hierbij wordt aangesloten bij de Wegenwet.
 • De Opdrachtgever vrijwaart Liftex voor alle aanspraken die voortvloeien uit of verband houden met enige tekortkoming van de Opdrachtgever in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit lid 4 van dit artikel. De Opdrachtgever zal de door Liftex dientengevolge geleden schade op eerste verzoek aan Liftex vergoeden.
 • Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om het Gehuurde te verplaatsen naar of te gebruiken op een andere locatie dan de plaats van aflevering, tenzij Liftex daarvoor voorafgaand schriftelijk toestemming heeft gegeven.
 • Het is de Opdrachtgever niet toegestaan het Gehuurde door te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen aan derden, tenzij Liftex daarvoor voorafgaand schriftelijke toestemming heeft gegeven.
 • Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om veranderingen aan het Gehuurde aan te brengen, zonder schriftelijke toestemming van Liftex. Hieronder wordt mede verstaan het vervangen van onderdelen aan het Gehuurde.
 • De Opdrachtgever is verplicht om erop toe te zien dat het Gehuurde enkel wordt bediend door de daartoe bevoegde personen, gelet op eventuele verplichte certificaten en rijbewijzen.
 • De Opdrachtgever is verplicht ervoor te zorgen dat het Gehuurde uitsluitend in overeenstemming met de gebruikersinstructies en/of (overige) handleidingen wordt bediend.
 • De Opdrachtgever is verplicht om alle instructies van Liftex met betrekking tot het Gehuurde op te volgen.
 • De Opdrachtgever is verplicht om het Gehuurde van dagelijks onderhoud te voorzien, zoals het bijvullen van de juiste brandstof, het bijvullen van de juiste smeringen en het reinigen van het Gehuurde.
 • De Opdrachtgever verplicht zich ertoe Liftex te allen tijde toegang tot het Gehuurde te verschaffen.
 • De Opdrachtgever verplicht zich ertoe om alle lasten en boetes die voortvloeien uit het gebruik van het Gehuurde door hem/haar, zijn personeel of andere ingeschakelde derden, te zullen betalen. Liftex heeft in dat geval het recht administratiekosten ten bedrage van € 100,- per geval bij de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 • De Opdrachtgever is verplicht zo veel mogelijk preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van schade, diefstal, vermissing en/of verduistering, zoals het (correct) gebruiken van sloten alsmede het afsluiten, opbergen, buiten het zicht plaatsen en vastketenen van het Gehuurde. Als er sprake is van schade, diefstal, vermissing en/of verduistering en Liftex van mening is dat de Opdrachtgever onvoldoende preventieve maatregelen heeft genomen, dan is het aan de Opdrachtgever om het tegendeel te bewijzen. Kan de Opdrachtgever niet aantonen dat hij voldoende preventieve maatregelen heeft genomen, dan is de schade, diefstal, vermissing en/of verduistering aan de Opdrachtgever toe te rekenen.
 • In geval van diefstal, vermissing of verduistering van het Gehuurde is de Opdrachtgever verplicht om – uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking daarvan – aangifte te doen bij een politiebureau en (een kopie) van het proces-verbaal van aangifte aan Liftex te overleggen.
 • De Opdrachtgever is verplicht om schade aan of veroorzaakt met het Gehuurde onmiddellijk – uiterlijk binnen 24 uur na het ontstaan ervan – schriftelijk bij Liftex te melden. In geval van schade aan het Gehuurde, is het de Opdrachtgever niet toegestaan om het Gehuurde te gebruiken, tenzij Liftex schriftelijk anders aangeeft.
 • Als de Opdrachtgever tekortschiet in de naleving van één of meer van de in de leden 1 t/m 17 van dit artikel genoemde verplichtingen en daaruit voor Liftex extra kosten of werkzaamheden voortvloeien dan wel anderszins schade ontstaat, dan is de Opdrachtgever verplicht die kosten, extra werkzaamheden en/of schade aan Liftex te vergoeden.

Artikel 16. Huurtermijn, retournering en risico

 • De huurtermijn wordt overeengekomen in de Overeenkomst.
 • Voor iedere kalenderdag dat de einddatum van de huurtermijn overschreden wordt, is de Opdrachtgever een vergoeding gelijk aan de huurprijs per dag verschuldigd. Wordt het Gehuurde voor de einddatum geretourneerd, dan is de Opdrachtgever niettemin de volledige huurprijs per dag tot en met de einddatum verschuldigd.
 • De Opdrachtgever zal het Gehuurde bij het einde van de Overeenkomst opleveren in de staat die Liftex mag verwachten van een goed onderhouden zaak van de soort waarop de Overeenkomst betrekking heeft. De Opdrachtgever zal het Gehuurde in ieder geval – behoudens normale slijtage – zonder gebreken en in schone, goede en direct bruikbare staat retourneren aan Liftex. Liftex is gerechtigd om – zo nodig – de kosten voor herstel en/of reiniging bij de Opdrachtgever in rekening brengen.
 • Indien Liftex bij het afhalen van het Gehuurde niemand aantreft, is Liftex bevoegd het Gehuurde mee te nemen.
 • Is het Gehuurde bij het afhalen niet in gereedheid gebracht voor oplevering en/of transport, dan verbeurt de Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete van € 250,-, onverminderd het recht van Liftex op aanvullende schadevergoeding.
 • Het Gehuurde wordt na retournering door Liftex geïnspecteerd, desgewenst op afspraak in aanwezigheid van de Opdrachtgever. Indien bij voornoemde controle schade aan het Gehuurde wordt geconstateerd, wordt de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor de geconstateerde schade en is verplicht om de schade aan Liftex te vergoeden.

Artikel 17. Aansprakelijkheid van de Opdrachtgever en vrijwaring

 • De Opdrachtgever is te allen tijde verplicht om schade zoveel mogelijk te beperken.
 • De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade aan het Gehuurde of veroorzaakt door het Gehuurde, met inbegrip van de schade in verband met beschadiging, diefstal, vermissing of verduistering van het Gehuurde. Het voornoemde geldt ongeacht of de Opdrachtgever schuld heeft aan de schade, diefstal of verlies of dit aan de Opdrachtgever kan worden toegerekend.
 • Liftex zal een eigen risico ter hoogte van € 2.500,- per (schadeveroorzakende) gebeurtenis bij Opdrachtgever in rekening brengen wanneer ten behoeve van het Gehuurde een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten door Liftex, ongeacht of Opdrachtgever schuld heeft aan de schade, diefstal of verlies of dit aan de Opdrachtgever kan worden toegerekend. Wanneer een hoger eigen risicobedrag voortvloeit uit de van toepassing zijnde verzekeringsvoorwaarden, dan is Liftex gerechtigd dit hogere eigen risicobedrag in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 • De schade wegens diefstal, vermissing of verduistering van het Gehuurde dan wel in geval van het vergaan van het Gehuurde wordt – naar het oordeel van Liftex – berekend op basis van de vervangingswaarde of dagwaarde.
 • De Opdrachtgever is verplicht om de door Liftex gemaakte expertisekosten voor het vaststellen van de schade aan het Gehuurde of veroorzaakt met het Gehuurde aan Liftex te voldoen.
 • Liftex sluit ten aanzien van WAM-plichtige objecten conform de wetgeving een aansprakelijkheidsverzekering af. Liftex zal – op eerste verzoek van de Opdrachtgever – de verzekeringsvoorwaarden aan de Opdrachtgever ter beschikking stellen. De Opdrachtgever is verplicht om zich strikt aan de verzekeringsvoorwaarden te houden.
 • De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering voor niet WAM-plichtige objecten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele kosten – waaronder het eigen risico – komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 • Indien de Opdrachtgever een CAR-verzekering heeft waarbij een toelatingsregeling geldt, dan verklaart de Opdrachtgever bij voorbaat dat Liftex ten aanzien van het Gehuurde als (mede-)verzekerde rechten aan de CAR-verzekering kan en mag ontlenen. Het (eventuele) eigen risico komt in dat geval voor rekening van de Opdrachtgever.
 • Voor rekening van de Opdrachtgever, en daarvoor vrijwaart de Opdrachtgever Liftex, komen in ieder geval:
  • schade veroorzaakt door grove nalatigheid, opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van de Opdrachtgever;
  • schade aan derden die wordt veroorzaakt door een situatie waarvoor de verzekeringsvoorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering van Liftex geen dekking bieden, zoals schade veroorzaakt onder invloed van alcohol of drugs;
  • het eigen risicobedrag zoals voortvloeit uit de verzekeringsvoorwaarden;
  • boetes, bekeuringen en/of kosten voor Liftex, die voortvloeien uit handelingen van de Opdrachtgever, zijn personeel of andere ingeschakelde derden.

Artikel 18. Aansprakelijkheid Liftex

 • De in deze bepaling opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Liftex gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Liftex.
 • Liftex is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Liftex is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Liftex is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en vertragingsschade.
 • Liftex is uitsluitend aansprakelijk voor de directe schade die is ontstaan door een aantoonbaar defect in het Gehuurde dat kan worden toegerekend aan Liftex en reeds aanwezig was voor de levering van het Gehuurde, waardoor het Gehuurde niet goed werkt.
 • Onder directe schade wordt verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Liftex aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, mits de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 • De aansprakelijkheid van Liftex is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de verzekering van Liftex in het betreffende geval wordt uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook geen of slechts gedeeltelijke uitkering krachtens voornoemde verzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag exclusief btw dat gefactureerd is voor 1 huurtermijn zoals overeengekomen in de Overeenkomst.
 • De aansprakelijkheid van Liftex is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de verzekering van Liftex in het betreffende geval wordt uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook geen of slechts gedeeltelijke uitkering krachtens voornoemde verzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag exclusief btw dat gefactureerd is voor 1 huurtermijn zoals overeengekomen in de Overeenkomst.
 • Liftex is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van overmacht (artikel 9).
 • Elke aansprakelijkheid van Liftex vervalt door verloop van 12 maanden vanaf het tijdstip waarop de Overeenkomst door levering of andere wijze is geëindigd.

Hoofdstuk III Verkoop

Artikel 19. Toepasselijkheid

 • Hoofdstuk III is aanvullend van toepassing op Hoofdstuk I (Algemene bepalingen) bij Overeenkomsten met betrekking tot de verkoop van een Zaak door Liftex aan de Opdrachtgever.

Artikel 20. Levering

 • Is voor de levering van Zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit geen een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn moet de Opdrachtgever Liftex schriftelijk in gebreke stellen. Dit betekent dat de Opdrachtgever Liftex een redelijke termijn moet geven om alsnog aan haar verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Levering geschiedt door de Zaken in het bedrijfspand van Liftex ter beschikking te stellen volgens de Incoterms 2020: Ex Works (Af Fabriek), tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 • De Opdrachtgever is verplicht de Zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever dit – om welke reden dan ook – nalaat, is Liftex gerechtigd om de Zaken op te slaan voor risico van de Opdrachtgever. De kosten die daardoor ontstaan – zoals transport- en opslagkosten – komen voor rekening van de Opdrachtgever.
 • Als de Opdrachtgever meerdere Zaken heeft gekocht dan is Liftex gerechtigd tot levering in gedeelten, waarbij Liftex iedere deellevering afzonderlijk kan factureren.

Artikel 21. Eigendomsvoorbehoud

 • Alle door Liftex geleverde Zaken worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Dit betekent dat de geleverde Zaken eigendom blijven van Liftex totdat de Opdrachtgever al zijn (betalings)verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen.
 • De onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken mag de Opdrachtgever niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren.
 • De Opdrachtgever moet steeds al hetgeen doen wat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Liftex veilig te stellen.
 • Als derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken dan wel andere rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Liftex daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 • Als Liftex zijn in dit artikel bedoelde eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Liftex om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Liftex zich bevinden en die Zaken terug te nemen.

Artikel 22. Onderzoek en klachten

 • De Opdrachtgever is verplicht om een geleverde Zaak direct nadat deze aan hem ter beschikking zijn gesteld te onderzoeken. Daarbij moet de Opdrachtgever onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.
 • Eventuele klachten/gebreken moet de Opdrachtgever direct bij levering melden, tenzij de Opdrachtgever op dat moment redelijkerwijs niet bekend had kunnen zijn met de klacht c.q. het gebrek. In dat laatste geval moet de Opdrachtgever eventuele klachten/gebreken uiterlijk binnen 2 dagen, na levering of nadat de Opdrachtgever bekend had kunnen zijn met de klacht/het gebrek, schriftelijk bij Liftex melden. Iedere klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Liftex in staat is adequaat te reageren.
 • De Opdrachtgever moet Liftex in de gelegenheid stellen een klacht te onderzoeken. De Opdrachtgever moet de betreffende Zaak dan ook voor zijn rekening en risico aan Liftex retourneren.
 • Geringe afwijkingen in bijvoorbeeld kwaliteit, maten en kleur van Zaken die Liftex levert, vormen geen reden tot onthouding van goedkeuring door de Opdrachtgever. Afwijkingen die in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed hebben op de gebruikswaarde van een Zaak waarop de klacht betrekking heeft, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
 • Indien de Opdrachtgever een klacht indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 • Als Liftex oordeelt dat de Opdrachtgever een klacht tijdig en terecht heeft ingediend, dan zal Liftex – een en ander naar keuze van Liftex – zorgen voor een passende oplossing in de vorm van herstel van de Zaak, vervanging van de Zaak of terugbetaling van maximaal het door de Opdrachtgever betaalde bedrag voor de Zaak. Ingeval van vervanging is de Opdrachtgever verplicht om de vervangen Zaak aan Liftex te retourneren en de eigendom daarvan aan Liftex over te dragen, tenzij Liftex schriftelijk anders aangeeft.

Artikel 23. Aansprakelijkheid en vrijwaringen

 • De in deze bepaling opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid van Liftex gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van Liftex.
 • Levering van een Zaak ontslaat Liftex van alle aansprakelijkheid voor gebreken die de Opdrachtgever ten tijde van de levering al had ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken.
 • Liftex kan geen invloed uitoefenen op het uiteindelijke gebruik van de geleverde Zaak door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is dan ook zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de Zaak.
 • Liftex is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van overmacht (artikel 9).
 • Liftex is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat Liftex is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • Liftex is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door:
  • het niet naleven van de gebruiksaanwijzing en/of (overige) handleidingen van een Zaak;
  • het niet naleven of opvolgen van instructies van Liftex met betrekking tot een Zaak;
  • reparatie aan of onderhoud van een Zaak door een ander dan Liftex;
  • onjuist onderhoud van een Zaak;
  • ondeskundig of onzorgvuldig gebruik van een Zaak;
  • slijtage door normaal gebruik van Zaken;
  • plaatsing, aanpassing en/of verwerking van een Zaak door een ander dan Liftex;
  • een Zaak te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor de Zaak is bedoeld;
  • aangesloten randapparatuur, aanvullende apparatuur of andere accessoires op een Zaak die niet zijn aangebracht door Liftex.
 • Liftex is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en vertragingsschade.
 • Liftex kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt verstaan:
  • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
  • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Liftex aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
  • redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, mits de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 • Indien Liftex aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van Liftex te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Liftex in het betreffende geval wordt uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook geen of slechts gedeeltelijke uitkering krachtens voornoemde verzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag exclusief btw dat gefactureerd is voor de Overeenkomst, althans voor dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • Elke aansprakelijkheid van Liftex vervalt door verloop van 12 maanden vanaf het tijdstip waarop de Overeenkomst door levering of andere wijze is geëindigd.